piątek, 24 września 2010

Trochę nauki

S 48-49

1) Jakie były poglądu Juliana Przybosia i Brzękowskiego z Awangardy Krakowskiej? Ważna jest całościowość wizji poetyckiej ( cokolwiek to znaczy). Dopuszczali asocjacjonizm. Istniały różnice w myśleniu Juliana Przybosia i Brzękowskiego.

2) Julian Przyboś: był ostrożny. Wolał mówić o tym co dałon się sprawdzić. Przez co jego teorie były mniej rozległe. Julian Przyboś napisał tekst pod tytułem „ Śruby”. Ważne dla niego było „międzysłowie”. „Poezja to jedność wizji, skondensowana w maksimum aluzji wyobrażeniowych i minimum słów ( dobrze jest stosować małą ilość słów). Julianowi Przybosiowi nie podobała się literalność poezji ( „zliteraryzowanie”) Tadeusza Peipera ( cokolwiek to znaczy. Literalny, czyli dosłowny, powiedziany wprost). „Pojęciowość”, niewyobrażalność” – jakie były dwie cechy Peiperowskiej metaforyki według Juliana Przybosia? Źle jest wykluczać obrazowość z poezji a Tadeusz Peiper wykluczał obrazowość z poezji. Język prozy w miarę upływu czasu coraz bardziej różni się od języka poezji według Juliana Przybosia.

3) Co można powiedzieć o Janie Brzękowskim? Napisał tekst pod tytułem „Poezja integralna”. Tekst ten zawiera interpretację wierszy awangardowych. Najważniejsze swoje artykuły publikował w gazecie literackiej o nazwie „Pion”. W roku 1928 wyjechał na stałe do Paryża. Poeci awangardowi, źle patrzyli na tajemniczość i niedomówienia w sztuce. Chętnie tłumaczyli sens własnej poezji. Jakie środki stylistyczne były ważne dla poety Jana Brzękowskiego? Elipsa. Ważny dla niego był metarealizm i pojęcie czasu. Myślał, że elipsa sprawia, że w poemacie nie ma elementów niepoetyckich.

4) Co to jest poezja całościowa? Taka, która składa się tylko z elementów poetyckich. Jaka jest różnica według Brzękowskiego między stylem poezji eliptycznym a stylem asocjacyjnym? Styl eliptyczny charakteryzuje w przeciwieństwie do stylu asocjacyjnego główną rolą świadomości.

5) Czy dla poety Jana Brzękowskiego ważne było pojęcie wyobraźni w poezji? Tak. On rozumiał wyobraźnie jako twór łączący dwa rodzaje wyobraźni: wyobraźnia o charakterze rzeczywistym ( zaczerpnięta z rzeczywistości, może chodzi o to, że wyobrażenia w tym rodzaju wyobraźni są podobne do świata rzeczywistego) i wyobraźnia poetycka. Metarealizm to wyobraźnia (poezja) łącząca elementy rzeczywiste i poetyckie. On traktował poezję i wyobraźnie prawie jak synonimy.

6) Brzękowski fascynował się pojęciem czasoprzestrzeni ( „Teoria Względności” Alberta Einstein’a). Uważał, że dobrze jest gdy poezja wyraża upływ czasu. Myślenie metaforyczne chciał zastąpić myśleniem w czasie. Myślenie Brzękowskiego nie było podobne do myślenia pierwotnej awangardy.

7) Julian Przyboś zgadzał się z myśleniem pierwotnej awangardy a Jan Brzękowski myślał inaczej niż pierwotna awangarda. Dla Jana Brzękowskiego ważny był rozwój poezji. Jako tradycje literacką Jan Brzękowski wybierał romantyzm. Łączył pojęcia czasu i snu z poezją.

s50-51

8) Czechowicz napisał tekst „ Deklaracja praw artysty”. Postulował tematykę społeczną w sztuce. Pisał mało tekstów. Źle patrzył na grupę o nazwie Skamander. Źle patrzył na Awangardę Krakowską. Źle oceniał postęp w sztuce. Dobra jest metafizyczność w poezji, symbole i aluzje. Zła jest poezja o charakterze reportażu i poezja realistyczna. Poezja ma być suwerenna i bez elementów nowoczesnej techniki.

Jakie były cechy poezji Czernika? Autentyzm. Nie zajmował się tak jak członkowie grupy „Przedmieście” życiem proletariatu, tylko przeżyciami wewnętrznymi artysty. Wydawał gazetę pod tytułem „Okolice Poetów”( miesięcznik). Ważne jest autentyczne, realistyczne przeżycie poety. Zła jest sztuczność w poezji. Poeta nie może pisać o burzy jeśli nie widział morza – etos dobrego poety według Czernika. [Czyli ja mogę pisać o morzu, bo widziałem].

[przygotowane na podstawie Jerzego Kwiatkowskiego" Dwudziestolecia Międzywojennego"]Byłem dzisiaj u mojego promotora pracy magisterskiej. Odebrałem fragment mojej pracy magisterskiej. Promotor powiedział, że jest dobry. Nędznie się czuję ze stawem skroniowo-żuchwowym. Czekam na zrobienie nowej szyny ( na początku października). Mam takie klikanie w stawie i coś mi w nim przeszkadza.

Jest dobra pogoda. Może jutro pojadę rowerem na górę Ślężę.

DziękujęMarcin

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz